HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2005 Prindi

 

 

14. TEGEVUSAASTA

2005. A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) asutati Tartu Linnavolikogu poolt 19.12.1991.a.

Tartu Kultuurkapitali eesmärk on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu, toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine arvestades sihtasutuse eesmärke.

 

Tartu Kultuurkapitali põhikapital oli seisuga 31.12.2005.a. 4 422 996 krooni, millele lisandub aruandeaasta tulem 565 018 krooni. Täiendavaid annetusi tehti aruandeaastal põhikapitali 347 724 krooni.

 

Neljateistkümnendal tegevusaastal moodustati neli uut nimelist sihtkapitali:Raskejõustiku fond aitab kaasa raskejõustiku edendamisele; AS Linnaehituse sihtkapital on asutatud kunstielu toetamiseks ja aasta teemanäituse korraldamiseks;Erika Veskimets-Solomi nimeline fond asutati toetamaks H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli lauluosakonna klassikalise laulu eriala õpilasi; Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi eesmärk on edendada kunstiõpilaste loovtegevust.

Neljateistkümnenda tegevusaasta lõpuks on SA Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud 19 nimelist allfondi.

 

Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks aksepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse.

Nimeliste sihtkapitalide stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.

Kultuurkapitali varad on paigutatud investeerimisfondidesse SEB Ühispangas

1 455 936 krooni ja Sampo Pangas 3 940 488 krooni, kokku oli seisuga 31.12.2005.a. investeeritud 5 396 424 krooni. Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud investeerimisdeklaratsioonile on 60% põhikapitalist rahaturu- ja võlakirjafondides ning 40% põhikapitalist aktsiates ja aktsiafondides. 2005.aastal oli keskmine intressitootlus 8,25%.

 

Neljateistkümnendal tegevusaastal laekus Kultuurkapitalile 776 stipendiumitaotlust summas 7 442 344 krooni, millest rahuldati 453 taotlust. Kultuurkapitali nõukogu määras 2005.a. stipendiumeid summas 3 006 112 krooni.

 

Nõukogu otsusega eraldati stipendiume kevad-suvisteks ja sügis-talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks kokku summas 828 000 krooni. Aastas korra määratakse kuni neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Neljateistkümnendal tegevusaastal määrati kolm 24 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid võistlustantsupaar Marko Mehine - Maria Fessai, fotokunstnik Ove Maidla ja dirigent Triin Koch.

 

G.Suitsu nimelise kirjanduspreemia 20 0000 krooni pälvis luuletaja Lauri Sommer, R.Ritsingu nimeline stipendium 10 000 krooni jagati kolme H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noore dirigendiõpilase Aldar Nõlvak, Killu Rasva ja Külli Karask vahel. A. Starkopfi nimeline skulptori preemia 15 000 krooni määrati Ahti Seppetile ja A.Vabbe nimeline kunstniku preemia 20 000 krooni Imat Suumannile.

Kultuurkapitali poolt toetati Tartu linna maineüritusi Kunstikuu, Prima Vista, Eclectica ja Draama 2005 korraldamist 100 000 krooniga.

 

Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2005. aastal oli 50 000 krooni. Kultuurkapitali 2005.a. aastapreemia laureaatideks valiti Herta Elviste ja Lembit Eelmäe.

Aastas korra määratakse ka nimeliste sihtkapitalide stipendiumid. 2005. aastapreemia ja nimeliste sihtkapitalide stipendiumide anti üle 04.02.2006.a. Vanemuise Teatrimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisüritusel.

 

2005.a. maksti nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu Fondi stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Agenda 21 stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium, Elioni stipendium, EMT stipendium, AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapitali stipendium, J.Uppini, N. Seli ja O.Tauri sihtkapitalide nimelised stipendiumid.

Sihtkapitalidest, mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku, Vello Saage ja H. Elleri sihtkapitalidest.

 

2005. aastal kuulutas Kultuurkapital välja avalikke kindla teemalisi projektikonkursse.

Kultuurkapital korraldas koostöös Tartu Linnavalitsusega Kesklinna kooli arhitektuurikonkursi, Laia tn. autosilla ideekonkursi, koostöös linnavalitsuse ja Tartu Ülikooliga avaliku arhitektuurivõistluse “Toomemäe valgustuse ja arhitektuursete väikevormide ideekonkurss”, koostöös Eesti Põllumajandusülikooliga hoone Kreutzwaldi 1A arhitektuurikonkursi.

 

Koostöös Tarmetec OÜ korraldati konkurss toetamaks kolme- ja enamalapseliste perekondade lapsi huvialaringides osalemiseks ja Kutsehariduskeskuse metallitöö eriala õpilasi.

 

Koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele. Välja anti 8 stipendiumit ning konkurss ühele stipendiumile oli 8 taotlust. Asutati Sampo Panga stipendiumifond toetamaks arst-õppejõude osalemiseks ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel.

 

Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

 

Viieteistkümnendal, 2006 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse välja nimelisi stipendiumikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga.

 

Kultuurkapitali nõukogu liikmed nimetab Tartu Linnavalitsus vastavalt Kultuurkapitali põhikirjale kolmeks aastaks.

 

2005. aastal töötas Tartu Linnavalitsuse 01.06.2004 korraldusega nr 1155 nimetatud nõukogu järgmises koosseisus:

Helmer Jõgi Riho Leppoja

Jüri Sasi Aadu Must

Georg Aher Peeter Paenurm

Veljo Ipits Asko Tamme

Merle Jääger Ilme-Tiiu Tinni

Jaak Kangilaski Mati Tolmoff

Andres Koppel Berk Vaher

Peeter Laurson

 

Seoses Mati Tolmoffi tagasikutsumisega nõukogust 27.01.2006.a., Merle Jäägeri ja Berk Vaheri tagasikutsumisega nõukogust 08.03.2005.a. nimetati nõukogu liikmeteks Toomas Tein, Merike Kaunissaare ja Rutt Hinrikus.

 

2005.a.majandusaasta aruande kinnitamisel töötab nõukogu koosseisus:

Helmer Jõgi Peeter Laurson

Jüri Sasi Riho Leppoja

Georg Aher Aadu Must

Rutt Hinrikus Peeter Paenurm

Veljo Ipits Asko Tamme

Jaak Kangilaski Toomas Tein

Merike Kaunissaare Ilme-Tiiu Tinni

Andres Koppel

 

Nõukogu esimeheks on valitud Helmer Jõgi ja abiesimeheks Jüri Sasi.

 

Neljateistkümnendal tegevusaastal toimus 10 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

 

Kultuurkapitalis on kolm töötajat – juhataja, raamatupidaja-sekretär ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks koristaja. Lisaks töötas 0,5 kohaga projektijuht allfondide loojana. Töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2005. aastal oli 402 812 krooni.

 

Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.

 

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

 

 

juhatuse liige

Ülle Koppel

Tartu, 17.märts 2006.a.

 

 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

 

Juhatus kinnitab lehekülgedel 7-17 toodud Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital 2005.a

 

raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

 

Juhatus kinnitab, et:

 

   

 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

   

   

   

 2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

   

   

   

 3. SA Tartu Kultuurkapital on jätkuvalt tegutsev.

   

 

 

 

juhatuse liige

Ülle Koppel

Tartu, 17. märts 2006.a.

 

 

BILANSS

31.12.2005

31.12.2004

 

 

 

(pro forma)

 

 

 

 

AKTIVA

Lisad

 

 

 

 

 

 

Käibevara

 

 

 

Raha ja pangakontod

 

54 891

39 990

Pangadeposiidid

 

0

481 275

Lühiajalised finantsinvesteeringud

1

342 937

603 450

Ostjatelt laekumata arved

 

68 886

137 864

Intressinõuded

 

63

10 745

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 

9 580

8 238

Käibevara kokku

 

476 357

1 281 562

 

 

 

 

Põhivara

 

 

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud

9

5 396 424

3 578 129

Põhivara kokku

5 396 424

3 578 129

 

AKTIVA KOKKU

 

5 872 781

4 859 691

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

 

Võlad hankijatele

 

62 109

35 388

Maksuvõlad

2

39 925

39 976

Võlad töövõtjatele

 

11 481

22 643

Eraldised

 

183 203

68 218

Muud võlad

 

178 702

43 268

Väljamaksmata stipendiumid

 

197 509

5 000

Ettemakstud tulevaste perioodide tulu

3

211 838

569 926

Lühiajalised kohustused kokku

884 767

784 419

 

 

 

 

Netovara

 

 

 

Põhikapital

4

4 422 996

3 545 431

Aruandeaasta tulem

 

565 018

529 841

Netovara kokku

4 988 014

4 075 272

 

 

 

 

PASSIVA KOKKU

5 872 781

4 859 691

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisad

31.12.2005

31.12.2004

 

 

 

(pro forma)

TULUD

 

 

 

 

 

 

 

Renditulu

 

660 056

1 319 834

Muud tulud

5

283 177

28 565

Investeerimisportfellide tulu

 

468 294

121 464

Sihtotstarbelised annetused

 

1 157 616

208 504

Tartu linna eelarve eraldis

 

2 043 398

1 255 650

 

 

 

 

TULUD KOKKU

4 612 541

2 934 017

 

 

 

 

KULUD

 

 

 

 

 

 

 

Eraldatud stipendiumid

6

3 083 962

1 607 950

Eraldised stipendiumifondidesse

 

172 214

60 102

Tegevuskulud

7

395 629

341 349

Palgakulu

 

298 225

298 523

Sotsiaalmaksud

 

104 587

99 285

Kulum

 

0

7 712

 

 

 

 

KULUD KOKKU

4 054 617

2 414 921

TEGEVUSE TULEM

557 924

519 096

 

 

 

 

FINANTSTULUD JA -KULUD

 

 

 

Intressitulud

 

7 094

10 745

FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU

7 094

10 745

 

 

 

 

ARUANDEAASTA TULEM

565 018

529 841