HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Juuli 2018
E T K N R L P
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
POOLAASTA STIPENDIUMID Prindi

Vajab tähelepanu !

Käesoleva statuudi tähenduses STIPENDIUMI all mõistetakse:

Füüsilisele isikule antav STIPENDIUM on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Juriidilisele isikule antav STIPENDIUM ehk TOETUS on toetus kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks.

 

Poolaasta stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise kord

1. Poolaasta stipendiume määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele loominguliseks tegevuseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks.

2. Tartu Kultuurkapital võtab taotlusi poolaastastipendiumide konkurssidele vastu kaks korda aastas. 31.märtsiks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil        1.mai - 31.oktoober ning 30.septembriks esitatakse taotlus stipendiumi saamiseks tegevustele, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval perioodil 1.november -30.aprill. Juhul kui taotlemise tähtaeg langeb nädalavahetusele, võetakse taotlusi vastu ka sellele järgneval tööpäeval.

3. Taotlus koosneb Tartu Kultuurkapitali ankeedist ning sellele lisatavatest muudest dokumentidest.

4. Ankeedis märgitud soovitajaks ei või olla Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige.

5. Taotlusi võetakse vastu elektrooniliselt ja paberkandjal.

6. Stipendiume määratakse seitsmes valdkonnas: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, kirjandus ja kirjastamine, kujutav- ja rakenduskunst, teadus ja haridus ning kehakultuur ja sport. Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsustab stipendiumideks määratud rahaliste vahendite proportsioonid  valdkondade vahel.

7.Stipendiumi taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustab nõukogu oma liikmete hulgast seitsme valdkonna taotluste läbivaatamiseks neli komisjoni:

7.1. Viieliikmelise näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjoni;

7.2. Kolmeliikmelise kirjanduse ja kirjastamise ning kujutava- ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjoni;

7.3. Kolmeliikmelise teaduse ja hariduse valdkonna taotluste hindamise komisjoni;

7.4. Neljaliikmelise kehakultuuri- ja spordivaldkonna taotluste hindamise  komisjoni.

8. Komisjonid:

8.1. Vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud stipendiumi taotlused ja annavad hinnangu;

8.2. Esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide määramiseks;

8.3. Tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;

8.4. Teevad oma otsuseid lihthäälteenamuse alusel.

9. Stipendiumide määramisel lähtutakse:

9.1. Toetada üksikisiku või isikute grupi loomingulist tegevust;

9.2. Toetada loomingulisi isikuid, kelle tegevus on Tartu kultuuripoliitikas olulise tähtsusega;

9.3. Toetada mittetulundusorganisatsioone, mille tegevuse arendamine on Tartu kultuuripoliitikas olulise tähtsusega ja suunatud avalikkusele;

9.4. Toetada kultuuriprojekte, mis on olulised Eesti ja Tartu kultuurielu edendamisele ning eelistada projekte, mille vastu on avalikkuse huvi ja tähelepanu;

9.5. Toetada taotlusi, mille taotlejal on kaas- või omafinantseering vähemalt 20%;

9.6. Ei toetata riigieelarvest ja linnaeelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust, millel on riigieelarveline ja/või linnaeelarveline kate;

9.7. Ei toetata stipendiumi määramise ajaks läbiviidud projekte. Erandina määratakse stipendiume läbiviidud projektidele, mille toimumist või läbiviimise võimalust ei olnud möödunud stipendiumide määramise ajal ette näha;

9.8. Ei toetata projekte, mille korraldamise eesmärgiks on kasumi saamine;

9.9. Ei toetata taotlejate haldus- ja administratiivkulude katmist (sh remondikulud);

9.10. Ei toetata taotlusi, mis on seotud vara soetamisega;

9.11. Ei toetata  rahvariiete ja esindusülikondade soetamist;

9.12. Ei toetata tasemekoolitust;

9.13. Ei anta toimetulekutoetusi;

9.14. Ei toetata litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;

9.15. Ei toetata projekti, kui taotleja ei ole soovitajalt taotluses märgitud kooskõlastust küsinud;

9.16. Ei toetata tähtaja 30 päeva ületanud aruandevõlglasi;

9.17.Ei toetata puudulikult vormistatud, ebareaalse eelarvega taotlusi;

9.18. Ei toetata taotlejat, kes on talle varem määratud stipendiumi kasutanud mittesihtotstarbeliselt.

10. Nõukogu vaatab nõuetele vastavalt laekunud stipendiumi taotlused läbi kolme nädala jooksul.

11. Stipendiumitaotluse rahuldamata jätmist ei pea Tartu Kultuurkapital põhjendama.

12. Stipendiumi eraldamise kohta avaldatakse informatsioon Tartu Kultuurkapitali kodulehel. Stipendiumi taotlejale saadetakse stipendiumi eraldamise või mitteeraldamise kohta kirjalik teatis e-posti või posti teel.

13. Tartu Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta kirjaliku lepingu. Stipendiumi saaja on kohustatud esitama stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks kirjalikult sisulise- ja/või finantsaruande. Finantsaruandele peab stipendiumi saaja lisama finantsdokumentide koopiad Tartu Kultuurkapitali eraldatud summa ulatuses.

14. Poolaasta stipendiumeid rahastatakse Tartu linna eelarvest.

Uus redaktsioon kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.08.2013 otsusega nr 81/08. Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 14 ja 22.08.2016 otsusega nr 37.

Taotlusvormid SIIT