HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2006 Prindi

15.TEGEVUSAASTA

2006. aasta tegevusaruanne

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) asutati Tartu Linnavolikogu poolt 19.12.1991.a.

Tartu Kultuurkapitali eesmärk on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu, toetustena laekunud raha majanduslikult otstarbekas paigutamine arvestades sihtasutuse eesmärke.

Tartu Kultuurkapitali bilansimaht on seisuga 31.12.2006.a. 8 187 939 krooni ning juurdekasv võrreldes 2005.aastaga 28%. Põhikapitali suurus on 5 835 695 krooni ning põhikapital suurenes aruandeaastal 1 412 699 krooni.

Viieteistkümnendal tegevusaastal moodustati viis uut nimelist allfondi:

Herbert Kuurme mälestusfond, Miina Härma Gümnaasiumi toetusfond, Ida Tantsukooli toetusfond, Tartu Lennukolledži toetusfondi ja Vanemuise fond.

Viieteistkümnenda tegevusaasta lõpuks on SA Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud 25 nimelist allfondi.

Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks aksepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse.

Kultuurkapitali varad on paigutatud investeerimisfondidesse SEB Ühispangas 2 613 427 krooni ja Sampo Pangas 4 249 157 krooni, kokku oli seisuga 31.12.2006.a. investeeritud 6 862 584 krooni. Vastavalt Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud investeerimisdeklaratsioonile on 60% põhikapitalist rahaturu- ja võlakirjafondides ning 40% põhikapitalist aktsiates ja aktsiafondides. 2006.aastal oli keskmine intressitootlus 7,95%.

Viieteistkümnendal tegevusaastal määrati stipendiumeid 6 214 208 krooni.

Kõige enam laekus Kultuurkapitali taotlusi kaheks poolaastakonkursiks. Kevad-suviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 30.märts ja sügis-talviste projektide poolaastakonkurss on tähtajaga 30.september. 2006.aastal laekus poolaastakonkurssidele 436 taotlust summas 3 773 731 krooni, rahuldati 291 taotlust ning eraldati nõukogu otsusega stipendiumeid summas 1 200 000 krooni.

Aastas korra määratakse neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Viieteistkümnendal tegevusaastal määrati neli 24 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid puhkpillimuusika edendaja Margus Kasemaa, kirjanik Henn-kaarel Hellat, noor moekunstnik Triinu Pungits ja noortetöö juht jalgpallis Meelis Eelmäe.

G.Suitsu nimelise kirjanduspreemia 20 0000 krooni pälvis luuletaja Kristiina Ehin, R.Ritsingu nimeline stipendium 10 000 krooni määrati kahele H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noorele dirigendiõpilasele Kätlin Jädal ja Sille Lorvi. Anton Starkopfi nimeline skulptori preemia 15 000 krooni määrati Jaan Luigele ja A.Vabbe nimeline kunstniku preemia 20 000 krooni Jaan Pungale. Ida Urbeli nimeline konkurss eesti kaasaegse tantsu tantsijatele ja koreograafidele. Konkurss toimub üle ühe aasta. 2006.aastal määrati tantsustipendiumid Laura Kvesteinile, Kristjan Rohiojale ja Mari-Liis Pruulile.

Aastas korra antakse välja üks aastapreemia, mis aruandeaastal oli 50 000 krooni. Kultuurkapitali 2006.a. aastapreemia laureaadiks valiti dirigent Vaike Uibopuu.

Aastas korra määratakse ka nimeliste sihtkapitalide ja allfondide stipendiumid.

2006. aastapreemia ja nimeliste sihtkapitalide ja allfondide stipendiumide anti üle 28.02.2007.a. Vanemuise Kontserdimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisüritusel.

Tartu linna tippsportlastele, kel on eeldusi pääseda olümpiamängudele oli võimalik kandideerida “Olümpialootuse” stipendiumi konkursil. Konkursil osales 24 sportlast, stipendiumid määrati ühteistkümnele sportlasele üheks aastaks sportlase kohta 43 000 krooni.

Aruandeaasta vältel korraldati mitmeid idee- ja arhitektuurikonkursse: koostöös linnavalitsusega otsiti sobivat fassadilahendust Jaani kiriku naabruses asuvale Lutsu 16 korterelamule, koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga otsiti parimat eskiisprojekti Nooruse tänav 5 õppehoone ehituseks ja ühiselamu renoveerimiseks, koostöös Baltland Groupiga Rebase tänava 25 ja 27 kruntide ja lähiala planeerimiseks, toimus ideekonkurss J. Lotmani mälestusmärgile ja Ida tn 8 lasteaiale.

Koostöös Tarmetec OÜ korraldati konkursse toetamaks kolme- ja enamalapseliste perekondade lapsi huvialaringides osalemiseks ja Kutsehariduskeskuse metallitöö eriala õpilasi. Koostöös AS Linnaehitusega toetatakse nelja ehituse eriala üliõpilase õpinguid.

Koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele. Välja anti kuus 20 000 kroonist stipendiumit. Sampo Panga stipendiumifond toetas aasta jooksul arst-õppejõudude osalemist ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel.

Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

Kuueteistkümnendal, 2007 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse välja nimelisi stipendiumikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga.

Kultuurkapitali nõukogu liikmed nimetab Tartu Linnavalitsus vastavalt Kultuurkapitali põhikirjale kolmeks aastaks. Praeguse koosseisu liikmed on nimetatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1155, 01.06.2004.a.

2006.a.majandusaasta aruande kinnitamisel töötas nõukogu koosseisus:

Helmer Jõgi, Peeter Laurson

Jüri Sasi,  Riho Leppoja

Georg Aher, Aadu Must

Rutt Hinrikus, Peeter Paenurm

Veljo Ipits, Asko Tamme

Jaak Kangilaski, Toomas Tein

Merike Kaunissaare, Ilme-Tiiu Tinni

Andres Koppel

Nõukogu esimeheks on valitud Helmer Jõgi ja abiesimeheks Jüri Sasi.

Viieteistkümnendal tegevusaastal toimus 10 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

Kultuurkapitalis on kaks töötajat – juhataja ja raamatupidaja-sekretär. Lisaks töötas 0,5 kohaga projektijuht. Töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2006. aastal oli 428 293 krooni.

Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

 

juhatuse liige

Ülle Koppel

Tartu, 14. märts 2007.a.

 

BILANSS

31.12.2006

31.12.2005

AKTIVA

 

 

Käibevara

 

 

Raha ja pangakontod

36 783

54 891

Lühiajalised finantsinvesteeringud

1 119 624

342 937

Ostjatelt laekumata arved

112 002

68 886

Intressinõuded

1 637

63

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

1 909

9 580

Nõue stip. maksmiseks

53 400

0

Käibevara kokku

1 325 355

476 357

Põhivara

 

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud

6 862 584

5 396 424

Põhivara kokku

6 862 584

5 396 424

AKTIVA KOKKU

8 187 939

5 872 781

 

 

 

PASSIVA

 

 

Lühiajalised kohustused

 

 

Võlad hankijatele

50 384

62 109

Maksuvõlad

52 505

39 925

Võlad töövõtjatele

17 996

11 481

Nimelised stipendiumifondid

646 708

183 203

Muud võlad

261 874

178 702

Väljamaksmata stipendiumid

318 700

197 509

Saadud sihtfinantseeringud

597 503

211 838

Lühiajalised kohustused kokku

1 945 670

884 767

Netovara

 

 

Põhikapital

5 835 695

4 422 996

Aruandeaasta tulem

406 574

565 018

Netovara kokku

6 242 269

4 988 014

PASSIVA KOKKU

8 187 939

5 872 781

 

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

 

 

 

2006

2005

TULUD

 

 

Tulu äritegevusest

236 008

660 056

Muud äritulud

387 629

283 177

Investeerimisportfellide tulu

466 160

468 294

Sihtotstarbelised annetused

2 939 708

1 157 616

Tartu linna eelarve eraldis

3 782 835

2 043 398

TULUD KOKKU

7 812 340

4 612 541

 

 

 

KULUD

 

 

Eraldatud stipendiumid

5 969 303

3 083 962

Eraldised

232 904

172 214

Tegevuskulud

485 282

395 629

Palgakulu

322 759

298 225

Sotsiaalmaksud

105 534

104 587

Muu kulu (põhikapitali suurendamine)

300 000

0

KULUD KOKKU

7 415 782

4 054 617

TEGEVUSE TULEM

396 558

557 924

FINANTSTULUD JA -KULUD

 

 

Intressitulud

10 016

7 094

FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU

10 016

7 094

ARUANDEAASTA TULEM

406 574

565 018