HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Detsember 2018
E T K N R L P
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Lennuliiklusteeninduse AS stipendium Prindi

SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia (ELA) fondi Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi statuut

1. SA Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia fondi (edaspidi ELA fond) Lennuliiklusteeninduse AS-i (edaspidi LLT AS) stipendium on asutatud aitamaks kaasa Eesti lennuakadeemia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3. Stipendium antakse välja ühele Eesti Lennuakadeemia Lennuliiklusteeninduse eriala üliõpilasele.

4. Stipendiumi suurus on 750 eurot.

5. Samal konkursil võib välja anda kuni kaks stipendiumi.

6. Konkursse LLT AS stipendiumide väljaandmiseks võib korraldada kuni kaks korda aastas. Sügissemestril kuulutatakse konkurss välja hiljemalt 03. oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 05. maiks.

7. Stipendiumikonkursside väljakuulutamise ja samal konkursil väljaantavate stipendiumide arvu otsustab ELA fondi nõukogu, lähtudes stipendiumideks rahastaja poolt eraldatud vahenditest.

8. Stipendiumi rahastajaks on LLT AS.

9. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab SA Tartu Kultuurkapital välja avaliku konkursi. Konkursiteade avaldatakse veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee ning Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste meililisti kaudu.

10. Stipendiumile võib kandideerida iga Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise õppekava lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilane, kellel ei ole õppevõlgnevusi. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks esitada:

1) taotlus (elektrooniliselt) konkursiteates märgitud korras (nimelise stipendiumi taotlemise ankeet);

2) CV;

3) essee*  (3 lk) ELA fondi nõukogu poolt kinnitatud, konkursiteates märgitud teemal.

12. Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab ELA fondi nõukogu taotluse alusel Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

13. Taotluste hindamiseks ja stipendiumi määramise otsustamiseks nimetab ELA  fondi nõukogu 5-liikmelise stipendiumikomisjoni, sh komisjoni esimehe. Komisjoni kuuluvad ELA fondi nõukogu liikmed, LLT AS esindaja ja Eesti Lennuakadeemia lennuliikluse juhtimise osakonna esindaja.

14. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi ja teeb otsuse stipendiumi määramise kohta konkursiteates märgitud kuupäevaks. Otsuse võib teha elektroonilise hääletamise teel, kui kõigi komisjoniliikmete jaoks on tagatud kõigi konkursile laekunud materjalidega tutvumise võimalus.

15. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab oma otsuse kinnitamiseks Tartu Kultuurkapitalile.

16. Elektroonilise hääletamise korral teeb komisjoni esimees hääletamisest otsuse vormis kokkuvõtte, millele lisatakse komisjoni liikmete hääletuskirjad. Protokollina käsitletakse eelnimetatud dokumentide kogumit.

17. Stipendium makstakse välja kogusummas ühekordselt. Stipendiumi saaja ja SA Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumilepingu.

18. Stipendiaadid kuulutatakse välja selle määramisele lähimal Eesti Lennuakadeemia avalikul üritusel (lennundusseminar, aastapäeva aktus või lõpuaktus).

19. Võimalikud stipendiumi määramisel tekkinud vaidlusküsimused lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest ELA fondi nõukogu.


* essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Eesti Lennuakadeemia fondi nõukogu 16.09.2013 otsusega ja Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.09.2013 otsusega nr 86/09.

 

STIPENDIAADID

 

2018 kevadsemestril Mait Rõõmus

2017 kevad- ja sügissemestril Mait Rõõmus, Gert Riistan, Mikk Andreson ja Kati Kütisaar

2016 kevad- ja sügissemestril Marleen Varblas ja Gert Riistan

2015 kevadsemestril Marleen Leib ja Ilo-Kaisa Volmer, sügissemestril Maarja Rüütmann ja Marleen Varblas

2014 kevadsemestril Anne-Liis Tuusis ja Mariliis Õun, sügissemestril Ilo-Kaisa Volmer ja Mariliis Õun

2013 kevadsemestril Triin Kuusemets ja Kristin Vodja, sügissemestril Kristin Vodja ja Mariliis Õun

2012 kevadsemestril Triin Kuusemets ja Priit Jaansalu, sügissemestril Triin Kuusemets ja Mariliis Õun

2011 kevadsemestril Lauri Nassar, sügissemestril Tiina Ester ja Triin Kuusemets

2010 kevadsemestril Senni Rõõmussare ja Tiina Ester, sügissemestril Kea Toi ja Margit Mäsak

2009 kevadesemestril Aleksandra Murel ja Jaak Mõttus, sügissemestril Ismo Põldsam ja Senni Rõõmusaare

2008 kevadsemestril Britt Luht ja Heliise Jartsev, sügissemestril Heliise Jartsev ja Ismo Põldsam

2007 Maris Märdla ja Katrin Lang