HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2004 Prindi

13. TEGEVUSAASTA

2004. A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) on asutatud Tartu Linnavolikogu poolt heategevuse eesmärgil. Tartu Kultuurkapitali missiooniks on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

2004.a. oli Tartu Kultuurkapitali bilansimaht 4 859 691 krooni. Omakapital (netovara) on 4 135 374 krooni, millest põhikapital on 3 545 431 krooni ja aruandeaasta tulem 589 943 krooni. 2003.a. oli Tartu Kultuurkapitali bilansimaht 3 706 882 krooni. Kolmeteist-kümnendal tegevusaastal suurenes põhikapital annetuste ja muude laekumiste arvelt 434 741 krooni võrra.

Kolmeteistkümnendal tegevusaastal moodustati neli uut nimelist sihtkapitali:

Neinar Seli nimeline sihtkapital eesti spordielu edendamiseks;

J.Uppini nimeline sihtkapital lõõtspillimuusika edendamiseks ja lõõtspillimängijate tunnustamiseks;

H.Elleri nimeline sihtkapital muusikahariduse edendamiseks ja muusikaõpetajate tunnustamiseks;

Otto Tauri nimeline sihtkapital tulevaste lendurite toetuseks.

Kolmeteistkümnenda tegevusaasta lõpuks on SA Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud 15 nimelist allfondi.

Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks aksepteeritud pankade hoiustesse ja keskmise riskitasemega investeerimisfondidesse. Nimeliste sihtkapitalide stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.

2004 aasta esimesel poolaastal paigutas Kultuurkapital 60% põhikapitalist rahaturu- ja võlakirjafondidesse ning 40% põhikapitalist tähtajalistele hoiustele Eesti Ühispangas, Hansapangas ja Sampo Pangas. Intressitootlused rahaturu- ja võlakirjafondides ning tähtajalistel hoiustel olid ligikaudu 2%. Seetõttu oli tarvis investeerimispoliitikat muuta. 2004.aasta teisel poolaastal võeti vastu Kultuurkapitali nõukogu poolt uus investeerimisdeklaratsioon. Kultuurkapitali investeerimispoliitika üheks tähtsaimaks aspektiks on põhikapitali kasvatamine võimalikult väheste riskide juures. Kultuurkapital paigutab varad aktsiainstrumentidesse ja intressiinstrumentidesse suhtega 30:70. Kultuurkapitali investeeringute portfelli pikaajalise keskmise nominaaltootluse eesmärgiks on 5-10% aastas. 2004.aastal oli keskmine aastane intressitulu 4,0 %.

Kolmeteistkümnendal tegevusaastal laekus Kultuurkapitalile 670 stipendiumitaotlust summas 7 438 852 krooni, millest rahuldati 303 taotlust. Kultuurkapitali nõukogu määras 2004.a. stipendiumeid summas 1 685 800 krooni.

Nõukogu otsusega eraldatakse stipendiume kevad-suvisteks ja sügis –talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks korraliselt kaks korda aastas. Aastas korra määratakse kuni neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Kolmeteistkümnendal tegevusaastal määrati kolm 36 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid balleti ja nüüdistantsu populariseerimise ning I.D.A. Tantsufestivalide korraldamise eest Mare Tommingas, kunstielu edendaja ja “Pallase” traditsioonide hoidja Enn (Ernst) Lillemets ja loomingulise töö eest kultuurikriitiku, luuletaja ja kirjanikuna Erkki Luuk.

Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2004. aastal oli 50 000 krooni. Kultuurkapitali 2004.a. aastapreemia laureaadiks valiti Hillar Palamets. Aastas korra määratakse ka sihtkapitalide nimelised stipendiumid. 2004. aastapreemia ja nimeliste sihtkapitalide stipendiumide anti üle 31.01.2004.a. Vanemuise Kontserdimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisüritusel.

2004.a. maksti nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu Fondi stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Agenda 21 stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium, Elioni stipendium, EMT stipendium ja N.Seli nimelised stipendiumid. Sihtkapitalidest, mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku, Vello Saage ja H.Elleri sihtkapitalidest.

2004. aastal kuulutas Kultuurkapital välja avalikke kindla teemalisi projektikonkursse.

Kultuurkapital koostöös Tartu Linnavalitsusega korraldasid avaliku arhitektuurivõistluse “Fortuuna, Pikk ja Paju tänavate ning Emajõe vahelise ala ruumilis-funktsionaalse planeerimise ideevõistlus”, “Mõisavahe ja Nõlvaku tänavate, Lammi tee ning kavandatava jalgpallistaadioni vahelise ala hoonestuskava ideekonkurss” ja helilooja E.Tubina mälestusmärgi konkursi. Koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele. Välja anti 8 stipendiumit ning konkurss ühele stipendiumile oli 10 taotlust.

Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

Neljateistkümnendal, 2005 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse välja nimelisi stipendiumikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga, näiteks Tarmeteci ja Hansapanga nimelised stipendiumikonkursid.

Kultuurkapitali nõukogu liikmed nimetab Tartu Linnavalitsus vastavalt Kultuurkapitali põhikirjale kolmeks aastaks.

Kolmeteistkümnendal tegevusaastal toimus 11 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

2004. aasta esimesel poolel töötas Tartu Linnavalitsuse 31.05.2001 korraldusega nr 2554 nimetatud nõukogu järgmises koosseisus:

 

Lembit Allikmets 
Laine Jänes  
Hele Everaus  
Sirje Karis  
Undel Kokk  
Kadri Leivategija 
Madis Ligi  
Joel Luhamets
Margus Kasterpalu 
Raivo Mändmaa     
Lembit Nei        
Taisto Noor       
Reet Mägi         
Ilme-Tiiu Tinni   
Mati Tolmoff      

 

Nõukogu esimeheks oli valitud Hele Everaus ja abiesimeheks Taisto Noor.

Tartu Linnavalitsuse korraldusega 01.06.2004 nr 1155 kutsuti seoses volituste tähtaja möödumisega eelpool loetletud liikmed nõukogust tagasi ja uuteks liikmeteks nimetati järgmised isikud:

 

Jaak Kangilaski
Jüri Sasi  
Merle Jääger  
Aadu Must  
Berk Vaher  
Laine Jänes  
Peeter Paenurm  
Veljo Ipits
Helmer Jõgi    
Peeter Laurson 
Mati Tolmoff   
Riho Leppoja   
Andres Koppel  
Ilme-Tiiu Tinni
Asko Tamme          

 

Seoses Laine Jänese tagasikutsumisega nõukogust nimetati nõukogu liikmeks Georg Aher.

Nõukogu esimeheks valiti Helmer Jõgi ja abiesimeheks Jüri Sasi.

Kultuurkapitalis on kolm töötajat – juhataja, raamatupidaja-sekretär, ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks koristaja. Lisaks töötas 0,5 kohaga projektijuht allfondide loojana. Töötajate palgakulu koos sotsiaalmaksuga 2004. aastal oli 397 285 krooni.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

juhatuse liige

Ülle Koppel

Tartu, 10. märts 2005.a.

 

 

BILANSS

31.12.04

31.12.03

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod

39 990

2 329

Pangadeposiidid

481 275

900 000

Investeerimisfondid

603 450

2 724 144

Ostjatelt laekumata arved

137 864

43 211

Intressinõuded

10 745

23 334

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

8 238

6 152

Käibevara kokku

1 281 562

3 699 170

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

3 578 129

0

Inventar

90 619

90 619

Akumuleeritud põhivara kulum

-90 619

-82 907

Inventar kokku

0

7 712

Põhivara kokku

3 578 129

7 712

AKTIVA KOKKU

4 859 691

3 706 882

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

Võlad hankijatele

35 388

28 507

Maksuvõlad

39 976

31 994

Võlad töövõtjatele

22 643

11 481

Eraldised

8 116

78 653

Muud viitvõlad

43 268

42 242

Väljamaksmata stipendiumid

82 850

137 220

Sihtfinantseering

492 076

202 075

Lühiajalised kohustused kokku

724 317

532 172

Netovara

Põhikapital

3 545 431

3 110 690

Aruandeaasta tulem

589 943

64 020

Netovara kokku

4 135 374

3 174 710

PASSIVA KOKKU

4 859 691

3 706 882

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

31.12.04

31.12.03

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

1 319 834

1 350 200

Muud äritulud

28 565

8 965

Investeerimisfondidide tulu

99 498

54 224

Tähtajaliste hoiuste tulu

32 711

49 086

ÄRITULUD KOKKU

1 480 608

1 462 475

ÄRIKULUD

Tegevuskulud

341 349

494 928

Palgakulu

298 523

251 756

Sotsiaalmaksud

99 285

88 272

Kulum

7 712

14 867

KULUD KOKKU

746 869

849 823

KASUM ÄRITEGEVUSEST

733 739

612 652

MUUD TULUD

Sihtotstarbelised annetused

208 504

109 000

Tartu linna eelarve eraldis

1 333 500

1 455 000

MUUD TULUD KOKKU

1 542 004

1 564 000

MUUD KULUD

Eraldatud stipendiumid

1 685 800

1 808 000

Sihtkapitalide suurendamine

0

285 401

Eraldised

0

19 231

MUUD KULUD KOKKU

1 685 800

2 112 632

ARUANDEAASTA TULEM

589 943

64 020