HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2003 Prindi

12. TEGEVUSAASTA

2003. A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) on asutatud Tartu Linnavolikogu poolt heategevuse eesmärgil. Tartu Kultuurkapitali missiooniks on Tartu kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine avalikes huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.
2003.a. oli Tartu Kultuurkapitali bilansimaht 3 706 882 krooni. Omakapital (netovara) on 3 174 710 krooni, millest põhikapital on 3 110 690 krooni ja aruandeaasta tulem on 64 020 krooni.
2002. aastal oli Kultuurkapitali bilansimaht 3 072 314 krooni. 2003. aasta bilansimaht suurenes peamiselt omakapitali kasvu arvelt summas 673 507 krooni.

Kaheteistkümnendal tegevusaastal suurenesid järgmised sihtkapitalid:
- Täiendava sissemakse tegi sihtkapitali Tartu Agenda 21 asutaja Tartu Linnavalitsus ning sihtkapitali suurus on nüüd 171 522 krooni.
- Täiendava sissemakse EMT sihtkapitali tegi AS EMT, sihtkapitali suuruseks on 103 007 krooni.
- Videomat Casino Group sihtkapital suurenes 41 624 krooni ning sihtkapitali suuruseks on nüüd 167 686 krooni.
- V.Fischmanni sihtkapital suurenes renditulu arvelt 50 000 krooni ja sihtkapitali suurus on 470 000 krooni.
- A.Russaku sihtkapital suurenes 1181 krooni ja sihtkapitali suuruseks on 16 076 krooni. U.Masingu sihtkapital suurenes annetusest ja intressitulust 4 395 krooni ja sihtkapitali suuruseks on 37 820 krooni.
- Laste Ande Aregufondis on 350 515 krooni, AS Pristise koolinoorte turvalise arengu sihtkapitalis 100 915 krooni. V.Saage nimeline sihtkapital ei suurenenud, suuruseks 20 000 krooni. Kultuurkapitali sihtkapitalides on 1 476 994 krooni.

 

Sihtkapitalidest makstakse stipendiume välja sihtkapitali 100 000 krooni täitumisel ainult sihtkapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.
2003.a. maksti nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Agenda 21 stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium ja Elioni stipendium.
Sihtkapitalidest, mis on asutatud enne 14. aprilli 2000 ja mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku ja Vello Saage sihtkapitalidest.
Tartu Kultuurkapitali netovara suuruseks 2003. aasta lõpus oli 3 110 690 krooni. Kaheteistkümnendal tegevusaastal suurenes põhikapital annetuste ja muude laekumiste arvelt 673 507 krooni võrra. Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks ainult madala riskitasemega aktivatesse ning stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt. Kultuurkapital paigutas 60% põhikapitalist rahaturu- ja võlakirjafondidesse ning 40% põhikapitalist tähtajalistele hoiustele Eesti Ühispangas, Hansapangas ja Sampo Pangas. Keskmine aastane intressitulu oli 2003.aastal 3,6 %.

 

Nõukogu otsusega eraldatakse stipendiume kevad-suvisteks ja sügis –talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks korraliselt kaks korda aastas. Aastas korra määratakse kuni neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Kaheteistkümnendal tegevusaastal määrati neli 36 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid looduskaitse aadete kujundaja Jaan Eilart, koorijuht Valli Ilvik, kunstnik Ilmar Kruusamäe ja rahvakultuuripärandi hoidja Aleksei Peterson.
Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2003. aastal oli 50 000 krooni. Kultuurkapitali 2003.a. aastapreemia laureaadiks valiti Hillar Palamets. Aastas korra määratakse ka sihtkapitalide nimelised stipendiumid.
2003. aastapreemia ja nimeliste sihtkapitalide stipendiumide anti üle 31. jaanuaril 2004 Vanemuise Kontserdimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisüritusel.
Kaheteistkümnendal tegevusaastal laekus Kultuurkapitalile 599 stipendiumitaotlust summas 7 543 467 krooni, millest rahuldati 255 taotlust. Kultuurkapitali nõukogu määras stipendiumeid summas 1 808 000 krooni.

 

Tartu Kultuurkapital kuulutas välja projektikonkursid kindlaksmääratud stipendiumidele suurusega 40 000 ja 20 000 krooni. Nende stipendiumide eesmärgiks oli toetada omaalgatuslikke avalikkusele suunatud projekte, mis edendavad Tartu kultuurielu.
Esimesel poolaastal pälvis 40 000 krooni stipendiumi EELK Peetri Koguduse taotlus „Tartu orelimuusikapäevad“ korraldamiseks ja 20 000 kroonised stipendiumid pälvisid Tartu fotoklubi taotlus „III Tartu Fotopäevad“ ja kooliteatrite festival „Näitemängude päev“, Teise poolaasta kolm 20 000 kroonist stipendiumi pälvisid järgmised kultuuriprojektid: võimlemisklubi “Janika” 10. rahvusvaheline võimlemisvõistlus, IV I.D.A. Tantsufestival ja 2004.a. kevadel korraldatav Tartu Raamatufestival.
2003. aastal kuulutas Kultuurkapital välja avalikke kindla teemalisi projektikonkursse.
Kultuurkapital koostöös Tartu Linnavalitsusega korraldasid avaliku arhitektuurivõistluse “Fortuuna, Pikk ja Paju tänavate ning Emajõe vahelise ala ruumilis-funktsionaalse planeerimise ideevõistlus”.
Koostöös Hansapangaga korraldati stipendiumikonkurss Tartu Ülikooli heade õppetulemustega ja aktiivsetele üliõpilastele. Välja anti 5 stipendiumit ja konkurss ühele stipendiumile oli 12 taotlust.
Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.
Kolmeteistkümnendal, 2004 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse välja nimelisi stipendiumikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga, näiteks G. Suitsu, R. Ritsingu, A. Starkopfi nimelised jt.
Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.
Kaheteistkümnendal tegevusaastal toimus 9 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

Nõukogu koosseis on nimetatud Tartu Linnavalitsuse 31.05.2001 korraldusega nr 2554 kolmeks aastaks.

Lembit Allikmets
Laine Jänes
Hele Everaus
Sirje Karis
Undel Kokk
Kadri Leivategija
Madis Ligi
Joel Luhamets

Margus Kasterpalu
Raivo Mändmaa
Lembit Nei
Taisto Noor
Reet Mägi
Ilme-Tiiu Tinni
Mati Tolmoff

2003.aasta alguses astus nõukogust tagasi Hannes Astok ja asemele määrati Laine Jänes. Nõukogu esimeheks valiti Hele Everaus ja abiesimeheks Taisto Noor. Nõukogu esimees ja abiesimees valitakse üheks aastaks.
Kultuurkapitalis on kolm töötajat – juhataja, raamatupidaja-sekretär ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks koristaja. Töötajate palgakulu 2003. aastal oli 251 756 krooni.
Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

Ülle Koppel

juhatuse liige

Tartu, 01.märts 2004.a.

BILANSS 31/12/03 31/12/02
AKTIVA

Käibevara
Raha ja pangakontod
Pangadeposiidid
Investeerimisfondid
Ostjatelt laekumata arved
Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Käibevara kokku

Põhivara
2 329
900 000
2 724 144
43 211
23 334
6 152
3 699 170
4 629
1 135 000
1 780 782
71 257
32 543
25 524
3 049 735

Inventar
Akumuleeritud põhivara kulum
Põhivara kokku
90 619
-82 907
7 712
90 619
-68 040
22 579
AKTIVA KOKKU

PASSIVA

Lühiajalised kohustused
3 706 882 3 072 314
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Eraldised
Muud viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku

Omakapital
28 507
31 994
11 481
78 653
381 537
532 172

49 125
31 777
10 572
59 422
284 839
435 735

Põhikapital
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku

3 110 690
64 020
3 174 710

2 437 183
199 396
2 636 579
PASSIVA KOKKU 3 706 882 3 072 314
KASUMIARUANNE

ÄRITULUD
31/12/03 31/12/02
Realiseerimise netokäive
Muud äritulud
Pangaintressid
ÄRITULUD KOKKU

ÄRIKULUD
1 350 200
8 965
103 310
1 462 475

1 545 400
2 825
67 747
1 615 972

Mitmesugused tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kulum
KULUD KOKKU

KASUM ÄRITEGEVUSEST

MUUD TULUD

494 928
251 756
88 272
14 867
849 823

612 652

417 166
281 692
92 070
24 023
814 951

801 021

Sihtotstarbelised annetused
Tartu Linna eelarve eraldis
Lootusetu nõue ERA Pangast
MUUD TULUD KOKKU

MUUD KULUD
109 000
1 455 000
0
1 564 000

67 929
1 009 000
132 943
1 209 872

Eraldatud stipendiumid
Sihtkapitalide loomine ja suurendamine
Eraldised
MUUD KULUD KOKKU

ARUANDEAASTA TULEM

1 808 000
285 401
19 231
2 112 632

64 020

1 295 970
490 018
25 509
1 811 497

199 396