HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Jaanuar 2019
E T K N R L P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2002 Prindi

11. TEGEVUSAASTA

2002. A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) on asutatud Tartu Linnavolikogu poolt heategevuse eesmärgil kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.
Annetusi ja sihtfinantseeringuid saadi üheteistkümnendal tegevusaastal nii füüsiliste kui juriidiliste isikute poolt 2 426 119 krooni. Oluline osa on juba aastaid Tartu linna sihtfinantseeringutel ja annetustel.
Põhikapitali suurendati peamiselt ettevõtlustulu arvelt, kuid suurenemine toimus ka annetuste arvelt.
Üheteistkümnendal tegevusaastal suurenesid annetuste arvelt kolm sihtkapitali. Täiendava sissemakse tegi sihtkapitali Tartu Agenda 21 asutaja Tartu Linnavalitsus. Sihtkapitali suurus on nüüd 120 000 krooni.
Suurenes ka Vello Saage nimeline sihtkapital. Annetuse tegi Forseliuse Gümnaasiumi vilistlaste palvel Tartu Linnavalitsus. Sihtkapitali suuruseks on 20 000 krooni.
Koolinoorte Turvalise Arengu sihtkapitali tegi annetusi AS Pristis. Sihtkapitali suuruseks on 100 000 krooni.
Ettevõtlustulu arvelt suurendati valdkondade sihtkapitale kokku 417 432 krooni.

Sihtkapitalidest makstakse stipendiume välja sihtkapitali 100 000 krooni täitumisel ainult sihtkapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.
2001.a. maksti nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium, Agenda 21 stipendiumid, Eesti telefoni stipendium.
Sihtkapitalidest, mis on asutatud enne 14.aprilli 2000 ja mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku ja Vello Saage sihtkapitalidest.
Tartu Kultuurkapitali põhikapitali suuruseks 2002. aasta lõpus oli 2 437 183 krooni. Üheteistkümnendal tegevusaastal suurenes põhikapital annetuste ja muude laekumiste arvelt 632 070 krooni võrra. Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks ainult madala riskitasemega aktivatesse ning stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt. Kultuurkapital paigutas 50% põhikapitalist rahaturufondidesse ja võlakirjafondidesse ning 50% põhikapitalist tähtajalistele hoiustele Eesti Ühispangas, Hansapangas ja Sampo Pangas. Keskmine aastane intressitulu oli 2002.aastal 4,6%. Aasta lõpus suurendati nõukogu otsusega 10% võrra põhikapitali paigutust rahaturu- ja võlakirjafondidesse ning vähendati tähtajaliste hoiuste osakaalu.
Nõukogu otsusega eraldatakse stipendiume kevad-suvisteks ja sügis-talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks korraliselt kaks korda aastas. Aastas korra määratakse kuni neli loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Üheteistkümnendal tegevusaastal määrati neli 36 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid skulptor Eduard-Endel Taniloo, tippsuusataja Aivar Rehemaa, näitekirjanik ja kriitik Vaino Vahing ja Pimedate Ühingust Aldo Kals.
Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2002.aastal oli 40 000 krooni. Kultuurkapitali 2002.a. aastapreemia laureaadiks valiti kirjanik ja filosoof Ilmar Vene. Aastas korra määratakse ka sihtkapitalide nimelised stipendiumid.
2002.aastapreemia ja nimeliste sihtkapitalide stipendiumide anti üle 1.veebruaril 2003 Vanemuise Kontserdimajas Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna ühisüritusel.
Üheteistkümnendal tegevusaastal laekus kultuurkapitalile 466 stipendiumitaotlust summas 6 690 983 krooni, millest rahuldati 211 taotlust ning finantseeriti kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojekte ning toetati loomingulist tegevust summas 1 295 970 krooni.

Tartu Kultuurkapital kuulutas esmakordselt välja projektikonkursid kindlaksmääratud stipendiumidele suurusega 80 000 ja 20 000 krooni esimesel poolaastal ning stipendiumidele suurusega 40 000 ja 20 000 krooni teisel poolaastal. Nende stipendiumide eesmärgiks oli toetada omaalgatuslikke avalikkusele suunatud projekte, mis edendavad Tartu kultuurielu.
Esimese poolaasta stipendiumi 80 000 krooni pälvis Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts Tartu Supilinnapäevad 2002 korraldamiseks.
Stipendiumi 20 000 krooni pälvis Vanemuise Selts Läänemeremaade noorte rahvalaulu ja akadeemilise soololaulu rahvusvahelise konkursi korraldamiseks.
Teise poolaasta kultuuriprojekti stipendiumi 40 000 krooni pälvis projekt "XII R.Valgre nim.laulufestivali ja III R. Valgre kultuurinädala korraldamine".
Teine stipendium 20 000 krooni määrati projektile"Vanemuise kultuuritänav". Projekti "Vanemuise kultuuritänav" eesmärgiks on väärtustada oma kodulinna kui Eesti vaimu- ja kultuurielu keskust, tutvustades selleks linna ühe keskse haridus- ja kultuuritänava, Vanemuise tänava kujunemislugu ja tänapäeva.
Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustatud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.
Lepinguliselt finantseerib Kultuurkapital laekunud annetustest pikaajalist teadusprojekti "Tartu linna elanike südamehaiguste riski määramine ja selle langetamine".
Augustist 2002 hakati tegema väljamakseid 1998 aastal pankrotistunud ERA Panga võlausaldajatele. Tartu Kultuurkapital sai 346 167 kroonist tagasi 132 942 krooni.
Septembrikuus 2002 viis Tartu Linnavalitsuse linnakantselei sisekontrolli teenistus läbi Tartu Kultuurkapitali tegevuse kontrolli. Puudusi ei leitud.
2002.aastal kuulutas Kultuurkapital välja avalikke kindla teemalisi projektikonkursse.
Kultuurkapitaliga koostöös Tartu Linnavalitsus kuulutasid 1.novembril välja arhitektuurialase ideevõistluse, et saada uusi mõtteid Fortuuna, Pika ja Paju tänava ning Emajõe vahelise ala edasiseks arendamiseks.

Kaheteistkümnendal, 2003 tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele. Kuulutatakse jätkuvalt välja projektikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga. Toimima jäävad endised stipendiumikonkursid ja jätkuvad projektikonkursid, mille stipendiumide suurused on 20 000 - 60 000 krooni.
Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajatele tulumaksusoodustusega.
Üheteistkümnendal tegevusaastal toimus 11 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.

Nõukogu koosseis on nimetatud Tartu Linnavalitsuse 31.05.2001 korraldusega nr 2554 alljärgnev koosseis:

Lembit Allikmets
Hannes Astok
Hele Everaus
Sirje Karis
Undel Kokk
Kadri Leivategija
Madis Ligi
Joel Luhamets

Margus Kasterpalu
Raivo Mändmaa
Lembit Nei
Taisto Noor
Margus Ots

Ilme-Tiiu Tinni
Mati Tolmoff

2002.aastal astus nõukogust tagasi Margus Ots ja tema asemele määrati Tartu Linnavalitsuse korraldusega 09.05.2002 nr.1925 Reet Mägi.
2003.aasta alguses astus nõukogust tagasi Hannes Astok ja asemele määrati Tartu Linnavalitsuse korraldusega 27.02.2003 nr 565 Laine Jänes.
Nõukogu esimeheks valiti Hele Everaus ja aseesimeheks Taisto Noor.
Nõukogu esimees ja aseesimees valitakse üheks aastaks.

Teistkordselt vahetus Tartu Kultuurkapitali juhataja. Senise juhataja Eve Lille lahkumisega valiti nõukogu koosolekul viieks aastaks uueks juhatajaks Ülle Koppel.
Kultuurkapitalis on kolm töötajat - juhataja, raamatupidaja-sekretär ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks koristaja.
Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

Ülle Koppel

juhatuse liige

Tartu, 17.märts 2003.a.

BILANSS 31/12/02 31/12/01
AKTIVA

Käibevara
Raha ja pangakontod
Pangadeposiidid
Investeerimisfondid
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Mitmesugused nõuded
Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Käibevara kokku

Põhivara
4 629
1 135 000
1 780 782
71 257
0
0
32 543
25 524
3 049 735
314 494
1 827 000
0
50 210
-9 546
400
66 215
4 862
2 253 635
Inventar
Akumuleeritud põhivara kulum
Põhivara kokku
90 619
-68 040
22 579
91 716
-45 114
46 602
AKTIVA KOKKU

PASSIVA

Lühiajalised kohustused
3 072 314 2 300 237
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Eraldised
Muud viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku

Omakapital
49 125
31 777
10 572
59 422
284 839
435 735
37 111
36 726
3 656
33 913
241 666
353 072
Põhikapital
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku

2 437 183
199 396
2 636 579
1 805 113
142 052
1 947 165
PASSIVA KOKKU 3 072 314 2 300 237
KASUMIARUANNE

ÄRITULUD
31/12/02 31/12/01
Realiseerimise netokäive
Muud äritulud
Pangaintressid
ÄRITULUD KOKKU

ÄRIKULUD
1 811 134
2 825
67 747
1 881 706
1 777 012
17 080
89 585
1 883 677

Teenuste kulu
Mitmesugused tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kulum
KULUD KOKKU

KASUM ÄRITEGEVUSEST

MUUD TULUD

265 734
417 166
281 692
92 070
24 023
1 080 685

801 021

241 670
377 900
219 160
72 322
26 970
938 022

945 655

Sihtotstarbelised annetused
Tartu Linna eelarve eraldis
Lootusetu nõude laekumine ERA Pangast
MUUD TULUD KOKKU

MUUD KULUD
67 929
1 009 000
132 943
1 209 872
238 564
600 000
0
838 564

Eraldatud stipendiumid
Sihtkapitalide loomine ja suurendamine
Eraldised
MUUD KULUD KOKKU

ARUANDEAASTA PUHAKSKASUM

1 295 970
490 018
25 509
1 811 497

199 396

1 094 494
518 665
29 008
1 642 167

142 052