HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2001 Prindi

10. TEGEVUSAASTA

2001. A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi kultuurkapital) on asutatud Tartu Linnavolikogu poolt heategevuse eesmärgil kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.
Kümnendal tegevusaastal töötas juhatus välja ja nõukogu võttis vastu põhikapitali investeerimist reguleeriva korra "Investeerimise tingimused".
2000. aastal arenguperspektiivis prioriteetseks seatud põhikapitali suurendamine oli ka 2001. aasta majandustegevuse üks olulisemaid suundi. Samas muudeti paindlikumaks konservatiivset raha kogumist. Nõukogu otsusega vastu võetud kultuuri-, teadus-, haridus- spordi- ja kehakultuuriprojektide finantseerimiseks stipendiumide taotlemise ja taotluste menetlemise kord võimaldab operatiivselt ja paindlikult tegeleda annetuste vahendamisega. Nimetatud korraga on reguleeritud annetuste kogumise ja vahendamise eesmärk, nende kasutamine ja järelevalve.
Operatiivse annetuse vahendamise tulemusena lisanduvad 2002. aastast kultuuriprojektide stipendiumikonkursid, mille toimumine ja aeg ei ole kindlalt määratletud, vaid on sõltuvad laekunud annetustest.
Põhikapitali suurendati peamiselt ettevõtlustulu arvelt, kuid suurenemine toimus ka annetuste arvelt. Annetuste arvelt suurenesid järgmised sihtkapitalid:
Laste Ande Arengu sihtkapital, laste ande arengu toetuseks tegi annetuse Saku Õlletehase AS. Sihtkapitali suurus 350 000 krooni.
Koolinoorte Turvalise Arengu sihtkapital, Tartu koolinoorte turvaliseks vabaaja veetmise toetuseks tegi annetusi AS Pristis. Sihtkapitali suurus 91 000 krooni.
Ago Russaku sihtkapital, H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli klaveriosakonna silmapaistva õpilase toetuseks tegi annetuse Silvia Russak. Sihtkapitali suurus 14 097 krooni.
Ettevõtlustulu arvelt suurendati Vilhelm Fischmanni sihtkapitali ja valdkondade sihtkapitale kokku 498 069 krooni.
Sihtkapitalidest makstakse stipendiume välja sihtkapitali 100 000 krooni täitumisel ainult sihtkapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.
2001.a. maksti nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium, Agenda 21 stipendiumid, Eesti Telefoni stipendium.
Sihtkapitalidest, mis on asutatud enne 14.aprilli 2000 ja mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku ja Vello Saage sihtkapitalidest.
Põhikapitali suuruseks 2001.a. lõpuks oli 1 805 113 krooni. Kümnendal tegevusaastal suurenes põhikapital annetuste ja muude laekumise arvelt 633 945 krooni võrra. Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks ainult madala riskitasemega aktivatesse ning stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutustelt saadud intressitulu arvelt. 2001. aastal paigutas kultuurkapital kogu põhikapitali Eesti Ühispanga, Hansapanga ja Sampo Panga tähtajalistele hoiustele keskmise aastase intressituluga 5,8 %.

Nõukogu otsusega eraldatakse stipendiume kevad-suvisteks ja sügis-talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks korraliselt kaks korda aastas. Aastas korra määratakse kuni neli aasta loomingulist stipendiumi füüsilistele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordielus. Kümnendal tegevusaastal määrati kolm 36 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid kirjanik Ustav Mikelsaar, pianist Tanel Joamets ja ajaloolane Aigi Rahi.
Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2001.aastal oli 40 000 krooni. Kultuurkapitali 2001.a. aastapreemia laureaadiks valiti Ain Kaalep.
Aastas korra määratakse ka sihtkapitalide nimelised stipendiumid.
Aastapreemia ja nimelised stipendiumid antakse üle kultuurkapitali stipendiaatide austamise ja annetajate tänamise kotsertaktusel 27.detsembril.

Kümnendal tegevusaastal laekus kultuurkapitalile 447 stipendiumitaotlust summas
4 581 703 krooni, millest rahuldati 234 taotlust, finantseeriti kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojekte ning toetati loomingulist tegevust summas 1 094 494 krooni.
Kultuurkapitali omaprojektidena kutsuti 1999.a. ellu kultuuriprojektid "Plats 2000" ja "12 ust". Projekti "Plats 2000" eesmärk oli saada arhitektuuriline lahendus Riia 12 hoone esisele platsile. Arhitektuurivõistluse tulemusena saadi arhitektuurne lahendus, mille tulemusena koostati 2001.a. Tartu Linnavalitsuse tellimusel Riia tn. 12 Tartu - esise väljaku rekonstrueerimisprojekt.
Projekti "12 ust" raames on 2001. aasta lõpuks restaureeritud üksteist ust. Uste restaureerimise eesmärgiks on ilmestada linna pilti muinsusväärtust omavate ja restaureerimist vajavate 12 ukse korrastamisega ning anda Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilastele võimalus praktiseerida unikaalsete uste restaureerimist. Projekt "12 ust" lõpeb 2002.a. kevadel.
Lepinguliselt finantseerib kultuurkapital laekunud annetustest pikaajalist teadusprojekti "Tartu linna elanike südamehaiguste riski määramine ja selle langetamine".
Vastavalt vajadusele kasutab Kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustadud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks. Ekspertkomisjoni liikmete tööd ei tasustata.

Üheteistkümnendal tegevusaastal on sihtasutuse arengupespektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele ja tulubaasi suurendamiseks annetuste kogumisele.
2002. aastast hakkab sihtasutus kuulutama välja avalikke kindla teemalisi projektikonkursse vastavalt laekunud annetustele ja kokkuleppel annetajaga. Toimima jäävad endised stipendiumikonkursid. Lisanduvad ka ettevõtlustulust finantseeritavad projektikonkursid, mille stipendiumide suurused on 20 000 - 80 000 krooni.
Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajale tulumaksusoodustustega.
Kümnendal tegevusaastal toimus 12 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.
Tartu Linnavalitsuse 15.mai 1998.a. korraldusega nr 1461 nimetatud nõukogu liikmete volitused lõppesid 15.mail 2001.a.

Uus nõukogu koosseis nimetati Tartu Linnavalitsuse 31.05.2001 korraldusega nr 2554 alljärgnevas koosseisus:

Lembit Allikmets
Hannes Astok
Hele Everaus
Sirje Karis
Undel Kokk
Kadri Leivategija
Madis Ligi
Joel Luhamets

Margus Kasterpalu
Raivo Mändmaa
Lembit Nei
Taisto Noor
Margus Ots

Ilme-Tiiu Tinni
Mati Tolmoff

Nõukogu esimeheks valiti Hele Everaus ja aseesimeheks Margus Ots.
Nõukogu esimees ja aseesimees valitakse üheks aastaks.
Kultuurkapitalis on kolm töötajat - juhataja, raamatupidaja-sekretär ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks koristaja.
Juhatajale maksti kümnendal tegevusaastal töötasu 76 464 krooni ja teistele töötajatele 142 696 krooni.
Sihtasutse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
Sihtasutse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

Eve Lill
Juhatuse liige

Tartu, 08.veebruar 2002

BILANSS 31/12/2001 31/12/2000

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod
Pangadeposiidid
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Mitmesugused nõuded
Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Käibevara kokku

Põhivara

314 494
1 827 000
50 210
-9 546
400
66 215
4 862
2 253 635

328 310
1 072 028
66 141
-19 536
112 188
34 057
5 118
1 598 306

Inventar
Akumuleeritud põhivara kulum
Põhivara kokku
91 716
-45 114
46 602
97 645
-37 156
60 489
AKTIVA KOKKU

PASSIVA

Lühiajalised kohustused
2 300 237 1 658 795
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Sihtkapitalide määramata intressid
Muud viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku

Omakapital
37 111
36 726
3 656
33 913
241 666
353 072
43 045
34 978
3 656
0
285 763
367 442
Põhikapital
Reservid
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku

1 805 113
0
142 052
1 947 165
1 171 168
4 905
115 280
1 291 353
PASSIVA KOKKU 2 300 237 1 658 795
KASUMIARUANNE

ÄRITULUD
31/12/2001 31/12/2000
Realiseerimise netokäive
Muud äritulud
Pangaintressid
ÄRITULUD KOKKU

ÄRIKULUD
1 777 012
17 080
89 585
1 883 677
1 694 904
5 318
35 949
1 736 171
Teenuste kulu
Mitmesugused tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kulum
Muud ärikulud
KULUD KOKKU

KASUM ÄRITEGEVUSEST

MUUD TULUD
241 670
377 900
219 160
72 322
26 970
0
938 022

945 655
190 863
594 017
177 655
58 626
20 327
299
1 041 787

694 384
Sihtotstarbelised annetused
Valitsuse sihtfinantseering
MUUD TULUD KOKKU

MUUD KULUD
238 564
600 000
838 564
765 921
600 000
1 365 921
Eraldatud stipendiumid
Sihtkapitalide loomine ja suurendamine
Eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt
Sihtkapitalide määramata stipendiumid
MUUD KULUD KOKKU

ARUANDEAASTA PUHAKSKASUM
1 094 494
633 945
-115 280
29 008
1 642 167

142 052
1 179 710
765 315


1 945 025

115 280