HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR TEADUS JA HARIDUS SPORT JA KEHAKULTUUR
HELIKUNST NÄITEKUNST KIRJANDUS JA KIRJASTAMINE KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST RAHVAKULTUUR  TEADUS JA HARIDUS
AVALEHT
ÜLDINFO
UUDISED
KONKURSIKALENDER
NIMELISED PREEMIAD
LINNAKIRJANIKU STIPENDIUM
AASTAPREEMIA
LOOMINGULISED STIPENDIUMID
POOLAASTA STIPENDIUMID
ERISTIPENDIUMID
NIMELISED ALLFONDID
TAOTLUS- ja ARUANDEVORMID
ANNETUSED
TAGASISIDE
TOETATUD PROJEKTID
PILDIGALERII
JÕULUKAARDID E-pood
Oktoober 2018
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tartu Kultuurkapital
Kalevi 13, 51010 Tartu
Tel: 744 1500
Annetamine: SEB
a/a 10102052050006
Aastaaruanne 2000 Prindi

9. TEGEVUSAASTA

2000.A. MAJANDUSAASTA TEGEVUSARUANNE

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi kultuurkapital) on asutatud Tartu Linnavolikogu poolt heategevuse eesmärgil kultuuri, teaduse, hariduse ja spordi toetamiseks avalikes huvides Tartu linnas rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.
Üheksandal tegevusaastal töötas juhatus välja ja nõukogu võttis vastu mitmeid kultuurkapitali tegevust reguleerivaid normatiivakte. Olulisem akt on "Põhikapitali jagunemine sihtkapitalideks, põhikapitali moodustamine ja tema kasutamise kord. Tartu Kultuuri Arengufondi moodustamine ja kasutamise kord.". Nimetatud aktiga seati kultuurkapitali arengus prioriteetseks põhikapitali suurendamine.
2000. aastal asutati põhikapitalis juurde viis nimelist sihtkapitali:
Agenda 21 sihtkapital, asutatud Tartu Linna poolt innustamaks Tartu linna kooliõpilasi jätkuvalt tegutsema sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavate küsimustega;
Eesti Telefoni sihtkapital Tartu Ülikooli ühe silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni alaste õpingute toetamiseks;
Videomat Casino Group sihtkapital Tartu Ülikooli statistika õppetooli silmapaistva üliõpilase õpingute toetamiseks;
Koolinoorte Turvalise Arengu sihtkapital, asutatud Pristis AS-i poolt toetamaks Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks;
Eesti Mobiiltelefoni sihtkapital, mille stipendiumi eesmärk määratletakse sihtkapitali 100 000 krooni täitumisel.
Alates 14.aprillist 2000 asutatud sihtkapitalidest makstakse stipendiume välja sihtkapitali 100 000 krooni täitumisel ainult sihtkapitali paigutuselt saadud intressitulu arvelt.
2000.a. maksti välja nimelisi stipendiume sihtkapitalidest, mille suurus oli 100 000 krooni või suurem: Laste Ande Arengu stipendiumid, Vilhelm Fischmanni stipendiumid, Videomat Casino Group stipendium, Agenda 21 stipendiumid, Eesti Telefoni stipendium.
Sihtkapitalidest, mis on asutatud enne 14.aprilli 2000 ja mille suurus on väiksem, kui 100 000 krooni maksti välja stipendiume: Uku Masingu, Ago Russaku ja Vello Saage sihtkapitalidest.
Loodi seitse kultuurivaldkonna sihtkapitali: helikunsti-, näitekunsti-, kujutava- ja rakenduskunsti, rahvakultuuri-, kirjanduse, teaduse ja hariduse ning kehakultuuri sihtakpital. Kultuurivaldkondade sihtkapitalidesse annetusi tehes ei määratleta ära annetuse ja stipendiumi eesmärk, vaid kultuurivaldkond. Loodi ka reservkapital, kuhu annetades ei määratleta annetuse eesmärki ega kultuurivaldkonda.
Põhikapitali suuruseks 2000.a. lõpuks oli 1 171 168 krooni. Üheksandal tegevusaastal suurenes põhikapital annetuste ja muude laekumise arvelt 765 300 krooni võrra. Põhikapital on puutumatu ja see investeeritakse tulu saamiseks ainult madala riskitasemega aktivatesse ning stipendiumid makstakse välja ainult põhikapitali paigutustelt saadud intressitulu arvelt. 2000. aastal paigutas kultuurkapital kogu põhikapitali Eesti Ühispanga ja Hansapanga tähtajalistele hoiustele.

Kultuurkapitali nõukogu ettepanekul ja Tartu Linnavolikogu 07.septembri 2000.a. otsusega nr. 181 muudeti kultuurkapitali põhikirjas 36 punkti või alapunkti. Muudatused tulenesid peamiselt muutunud seadusandlusest.
Kultuurkapitali tegevuse paremaks korraldamiseks ja prioriteetide määratlemiseks muudeti oluliselt nõukogu kodukorda. Kodukorras sätestati stipendiumide, preemiate määramise ja projektide finantseerimise kord ning prioriteedid, samuti nõukogu liikmete ülesanded.

Üheksandast tegevusaastast eraldatakse stipendiume kevad-suvisteks ja sügis-talvisteks projektideks ning loominguliseks tegevuseks korraliselt kaks korda aastas. Aastas korra määratakse kuni neli aasta loomingulist stipendiumi Tartu kultuuripoliitikas olulist tähtsust omavate kultuuriprojektide toetamiseks ja isikute loominguliseks tegevuseks. Üheksandal tegevusaastal määrati neli 36 000 kroonist aasta loomingulist stipendiumi, mille pälvisid Aivar Kallaste, Janika Mölder, Henn Tiivel ja Mari Vallisoo.
Aastas korra määratakse üks aastapreemia, mis 2000.aastal oli 35 000 krooni. Kultuurkapitali 2000.a. aastapreemia laureaadiks on Uno Uiga.
Aastas korra määratakse ka sihtkapitalide nimelised stipendiumid.
Aastapreemia ja nimelised stipendiumid antakse üle kultuurkapitali traditsiooniks kujuneva stipendiaatide austamise ja annetajate tänamise kotsertaktusel 27.detsembril, mis korraldati 2000.a. esimest korda.
Ühtlustati stipendiumide ja aastapreemia taotlemise korda, millest tulenevalt saab kultuurkapitali üldstipendiume, aastapreemiat, aasta loomingulist stipendiumi ja nimelisi stipendiume taotleda kõik isikud, kelle tegevus hõlmab heli-, näite-, kujutavat- või rakenduskunst, kirjandus, rahvakultuuri, teadust, haridust või sporti.
Üheksandal tegevusaastal laekus kultuurkapitalile 466 stipendiumitaotlust summas
4 332 933 krooni , millest rahuldati 149 taotlust ning finantseeriti kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordiprojekte ning toetati loomingulist tegevust summas 1 179 710 krooni.
Kaheksandal tegevusaastal eraldatud stipendiumidega võrreldes eraldati 2000. aastal ligi 1 milj. krooni vähem stipendiume seetõttu, et laekunud annetused ei kuulunud väljamaksmisele vaid arvati põhikapitali, mis säilitatakse puutumatuna.

Kultuurkapitali omaprojektidena kutsuti 1999.a. ellu kultuuriprojektid "Plats 2000" ja "12 ust". Projekti "Plats 2000" eesmärk oli saada arhitektuuriline lahendus Riia 12 hoone esisele platsile. Arhitektuurivõistluse tulemusena saadi arhitektuurne lahendus, mille alusel koostatakse projekt ja rakendatakse töösse Kaitseministeeriumi ja Tartu linna koostöös 2001.aasta kevad-suvel.
Projekti "12 ust" raames restaureeriti 2000.a. viis ust. Uste restaureerimise eesmärgiks on ilmestada linna pilti muinsusväärtust omavate ja restaureerimist vajavate 12 ukse korrastamisega ning anda Tartu Kõrgema Kunstikooli õpilastele võimalus praktiseerida unikaalsete uste restaureerimist. Projekt "12 ust" jätkub aastal 2001 ja lõpeb 2001.a. oktoobris.
Lepinguliselt finantseerib kultuurkapital laekunud annetustest pikaajalist teadusprojekti "Tartu linna elanike südamehaiguste riski määramine ja selle langetamine".

Üheksandast tegevusaastast kasutab kultuurkapital stipendiumide määramisel ka väljaspool nõukogu moodustadud ekspertkomisjonide abi. Komisjonide ettepanekud stipendiumide määramiseks on nõukogule soovituslikud ja stipendiumide määramisel abiks.
Kümnendal tegevusaastal on sihtasutuse arenguperspektiiv suunatud põhikapitali jätkuvale suurendamisele. Vahendite leidmiseks on plaanis arendada koostöösuhteid äriühingutega.
Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetused on annetajale tulumaksusoodustustega.
Üheksandal tegevusaastal toimus 11 nõukogu koosolekut. Kultuurkapitali nõukogu liikmed teevad oma tööd sihtasutuses tasuta.
2000.aastal toimus muudatus nõukogu koosseisus. Seoses surmaga nimetati Eesti Põllumanandusülikooli kehakultuuriteaduskonna juhataja Jaan Jürgensteini asemele nõukogu liikmeks Eesti Põllumajandusülikooli prorektor Lembit Nei ja tagasi astunud nõukogu liikme Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna vanem teadur Peeter Vihalemma asemele nimetati nõukogu liikmeks Viljandi Kultuurikolledzi rektor Anzori Barkalaja.

Kultuurkapitalis on kolm töötajat - juhataja, raamatupidaja-sekretär ja hoone Raekoja plats 8 haldamiseks majahoidja.
Juhatajale maksti üheksandal tegevusaastal töötasu 100 768 krooni ja teistele töötajatele 76 887 krooni.
Sihtasutse Tartu Kultuurkapital aruandeaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
Sihtasutse Tartu Kultuurkapital finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitorbüroo BDO Eesti AS.

Eve Lill
Juhatuse liige

 

IN MEMORIAM

Eesti Põllumajandusülikooli kehakultuuriosakonna juhataja professor Jaan Jürgenstein, kes sündis 20.12.1929.aastal, suri 24.juunil 2000.aastal.

BILANSS 31/12/2000 31/12/1999
AKTIVA

Käibevara
Raha ja pangakontod
Pangadeposiidid
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Mitmesugused nõuded
Viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Käibevara kokku

Põhivara
328 310
1 072 028
66 141
-19 536
112 188
34 057
5 118
1 598 306
758 329
0
64 933
0
38 774
3 833
4 153
870 022
Inventar
Akumuleeritud põhivara kulum
Põhivara kokku
97 645
-37 156
60 489
102 966
-22 150
80 816
AKTIVA KOKKU

PASSIVA

Lühiajalised kohustused
1 658 795 950 838
Võlad hankijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Muud viitvõlad
Lühiajalised kohustused kokku

Omakapital
43 045
34 978
3 656
285 763
367 442
39 194
167 945
13 931
244 812
465 882
Põhikapital
Reservid
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku

1 171 168
4 905
115 280
1 291 353
405 853
79 103
0
484 956
PASSIVA KOKKU 1 658 795 950 838
KASUMIARUANNE

ÄRITULUD
31/12/2000 31/12/1999
Realiseerimise netokäive
Muud äritulud
Pangaintressid
ÄRITULUD KOKKU

ÄRIKULUD
1694904
5318
35949
1736171
1627281
12081
47620
1686982
Teenuste kulu
Mitmesugused tegevuskulud
Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kulum
Muud ärikulud
KULUD KOKKU

KASUM ENNE MAKSUSTAMIST
TULUMAKS
KASUM ÄRITEGEVUSEST

MUUD TULUD
190863
594017
177655
58626
20327
299
1041787

0
0
694384
188590
318172
193703
63922
16573
0
780960

906022
240367
665655
Sihtotstarbelised annetused
Valitsuse sihtfinantseering
MUUD TULUD KOKKU

MUUD KULUD
765921
600000
1365921
1147498
804249
1951747
Eraldatud stipendiumid
Sihtkapitalide loomine ja suurendamine
MUUD KULUD KOKKU

ARUANDEAASTA PUHAKSKASUM
1179710
765315
1945025

115280
2272173
266126
2538299

79103